Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
สภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลอ่างศิลา สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลอ่างศิลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการเลขานุการสภาเทศบาลฯ
โทร/โทรสาร ๐-๔๕๒๕-๑๖๘๒
ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563