Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลอ่างศิลา รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Lacal Performance Assessment : LPA)
Responsive image
วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2563
เทศบาลตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Lacal Performance Assessment : LPA) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหาจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารรณะและด้านธรรมภิบาล จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา
คณะทำงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.นางประยงค์ วงจันทา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ หัวหน้าคณะทำงาน
2.นายพิพัฒน์ พงษ์อธิยุติ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน คณะทำงาน
3.นางอมรา ใบแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะทำงาน
4.นายเฉลิมเกียรติ ฉันาทานุมัติ ปลัดเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง คณะทำงาน
         
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563