Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 
   
   ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
                เทศบาลตำบลอ่างศิลา    อยู่ในเขตการปกครองอำเภอพิบูลมังสาหาร    อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ
พิบูลมังสาหาร   ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร   23   กิโลเมตร   โดยห่างจังหวัดอุบลราชธานี  68  กิโลเมตร      
 มีพื้นที่   9   ตารางกิโลเมตร   จำนวน  5,625 ไร่  ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลอ่างศิลารวม   5  หมู่บ้าน  ดังนี้
                   หมู่ที่  2  บ้านอ่างหินเหนือ       ตำบลอ่างศิลา
                   หมู่ที่  3  บ้านอ่างหินใต้           ตำบลอ่างศิลา
                   หมู่ที่  4  บ้านอ่างหินสามัคคี     ตำบลอ่างศิลา
                   หมู่ที่  5  บ้านโนนโพธิ์             ตำบลอ่างศิลา
                   หมู่ที่  9  บ้านศิลารักษ์            ตำบลอ่างศิลา
          ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา   
          ทิศใต้             ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา   

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช (Korat Basin) โดยสูงจาก ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 8,300 ตารางกิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูง ๆ ต่ำๆ จัดเป็นที่ราบสูง ลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ำโขงเป็นแนว กั้นระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาว มีความยาวประมาณ 187 กิโลเมตร มีแม่น้ำชี ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านบริเวณกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล้ว ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อําเภอโขงเจียม และมีลําน้ำใหญ่ๆ อีกหลายสาย ได้แก่  ลําเซบก  ลําโดมใหญ่   ลําโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ที่สําคัญคือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร 
ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  
 
ลักษณะของดิน
                    ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 

ลักษณะของแหล่งน้ำ
                    เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้
          1.  หนอง บึง จำนวน  4  แห่ง ได้แก่
                -  หนองอ่าง        
                -  หนองโศกฟ้าผ่า  
                -  หนองสระ        
                -   ห้วยเสาธง
          2.  คลอง ลำธาร  ห้วย  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่
               -  ห้วยเลี้ยงหมู
               -  ห้วยขามป้อม
               -  ห้วยเสาธง
 
ลักษณะของไม้และป่าไม้
                   ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

ด้านการเมือง/การปกครอง       
ทางเทศบาลตำบลอ่างศิลา   ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ดังสถิติเทศบาล  ทางเทศบาลตำบลตำบลอ่างศิลามีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด  คือ  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2557 
  • หน่วยเลือกตั้งที่  1  เขตเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่  3  จำนวนผู้มีสิทธิเลือก 610  คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ  497  คน
    หน่วยเลือกตั้งที่  1  เขตเลือกตั้งที่ 2  หมู่ที่  9  จำนวนผู้มีสิทธิเลือก 667  คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ  528  คน
    หน่วยเลือกตั้งที่  2  เขตเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่  2  จำนวนผู้มีสิทธิเลือก 613  คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ  490  คน
    หน่วยเลือกตั้งที่  2  เขตเลือกตั้งที่ 2  หมู่ที่  4  จำนวนผู้มีสิทธิเลือก 509  คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ  366  คน
    หน่วยเลือกตั้งที่  2  เขตเลือกตั้งที่ 3  หมู่ที่  5  จำนวนผู้มีสิทธิเลือก 137  คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ  120 คน
มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  จำนวน  2,536  คน  จำนวนผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  2,001  คน  คิดเป็นร้อยละ  78.90  
และมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชาคม  มีจำนวนดังนี้   หมู่ที่  2  มีจำนวน  40  คน , หมู่ที่  3  มีจำนวน  52  คน , หมู่ที่  4  มี จำนวน  56  คน,หมู่ที่  5  มีจำนวน  34  คน  และหมู่ที่  9  มีจำนวน  80  คน  โดยคัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ตามที่เทศบาลกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในชุมชนนั้น  และเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  โดยการบริหารงานเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารจะต้องมีการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน  เชิญตัวแทนผู้นำเข้ามามีส่วนร่วม  กำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล  ได้นำสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนจากการประชาคม  เพื่อทิศทางในการกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป

ประชากร
           ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน หญิง ชาย
2 บ้านอ่างหินเหนือ    215 ครัวเรือน 386 คน 371 คน
3 บ้านอ่างหินใต้         206 ครัวเรือน 402 คน 394 คน
4 บ้านอ่างหินสามัคคี   170 ครัวเรือน 334 คน 303 คน
5 บ้านโนนโพธิ์    65 ครัวเรือน 101 คน 92 คน
9 บ้านศิลารักษ์     265 ครัวเรือน 460 คน 415 คน
 
           ช่วงอายุและจำนวนประชากร
 
เทศบาลตำบลอ่างศิลา  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี
ม.2 หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 74 คน 62 คน อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 243 คน 244 คน อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 69 คน 65 คน อายุมากกว่า 60ปี
รวม 386 คน 371 คน ทั้งสิ้น 757 คน
 
เทศบาลตำบลอ่างศิลา  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี
ม.3 หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 91 คน 90 คน อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 245 คน 245 คน อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 66 คน 59 คน อายุมากกว่า 60ปี
รวม 402 คน 394 คน ทั้งสิ้น 796 คน
 
เทศบาลตำบลอ่างศิลา  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี
ม.4 หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 70 คน 54 คน อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 208 คน 202 คน อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 56 คน 47 คน อายุมากกว่า 60ปี
รวม 334 คน 303 คน ทั้งสิ้น 637 คน
 
เทศบาลตำบลอ่างศิลา  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี
ม.5 หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 24 คน 23 คน อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 66 คน 63 คน อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 11 คน 6 คน อายุมากกว่า 60ปี
รวม 101 คน 92 คน ทั้งสิ้น 193 คน
 
เทศบาลตำบลอ่างศิลา  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี
ม.9 หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 100 คน 95 คน อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 303 คน 264 คน อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 57 คน 56 คน อายุมากกว่า 60ปี
รวม 460 คน 415 คน ทั้งสิ้น 875 คน
 
เทศบาลตำบลอ่างศิลา  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี
รวมทุกหมู่ หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 359 คน 324 คน อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 1,065 คน 1,018 คน อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 259 คน 233 คน อายุมากกว่า 60ปี
รวม 1,683 คน 1,575 คน ทั้งสิ้น 3,258 คน

สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
saraban-angsila@lgo.mail.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/