Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 เม.ย. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศ เทศบาลตำบลอ่างศิลา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ​ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป(ฉบับที่2) พ.ศ.2566
12 ต.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง กันยายน พ.ศ.2566)
01 พ.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปี 2566 รอบเดือนเมษายน 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
09 ก.พ. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖
24 พ.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
24 พ.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕
23 พ.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)
04 ส.ค. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕
14 มิ.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
saraban-angsila@lgo.mail.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/