Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
ระบบบริการพื้นฐาน
          ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
กิจการตลาด
                        1.  แม่ค้าขายของในตลาดสด           จำนวน    39  คน
                        2.  แม่ค้าตลาดนัดเทศบาล (คลองถม)  จำนวน    50  คน
                        2.  หน่วยงานรับผิดชอบ  คือ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่างศิลา
                   กิจการโรงฆ่าสัตว์
                        โรงฆ่าสัตว์  ตั้งอยู่บริเวณหมู่  3  การฆ่าโค กระบือและสุกร  มีการทำความสะอาดเป็น
ประจำทุกวัน  สถิติการฆ่าโค จำนวน  2  ตัว/วัน  การฆ่าสุกร  จำนวน- ตัว/วัน  การฆ่ากระบือ  จำนวน -  ตัว /วัน
 
การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้
1.   จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  722  ครัวเรือน
 1. พื้นที่ ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  เฉลี่ยร้อยละ  100  ของพื้นที่ทั้งหมด
  ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) มีจำนวน  81  จุด 
การประปา
การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ยกเว้น  ช่วงหน้าแล้งประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคมจะมีปัญหาเรืองเรื่องน้ำในบางพื้นที่  การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้
1. จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  มีจำนวน  662  ครัวเรือน
 1. หน่วยงานกำกับดูแลกิจการประปา  คือ กองช่าง
  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา  คือ  แหล่งน้ำบาดาล   มีจำนวน  11  แห่ง  ดังนี้
-  ประปาหมู่ที่ 2                    จำนวน  2  แห่ง
-  ประปาหมู่ที่  3                   จำนวน  3 แห่ง
-  ประปาหมู่ที่  4                   จำนวน  3  แห่ง
-  ประปาหมู่ที่  5                  จำนวน  1  แห่ง
-  ประปาศูนย์สาธิตฯ               จำนวน  1  แห่ง
-  สำนักงานเทศบาลหมู่ที่  9       จำนวน  1  แห่ง

 โทรศัพท์
 1. จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน   6  เลขหมาย
  เทศบาลตำบลอ่างศิลายังไม่มีชุมสายโทรศัพท์ที่จะให้บริการได้
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     จำนวน      1     แห่ง
  สถานีวิทยุกระจายเสียง      1      แห่ง
  สื่อมวลชนในพื้นที่      -     แห่ง
  ระบบเสียงตามสาย / หอกระจ่ายข่าว   ซึ่งเป็นการให้บริการของเขตพื้นที่เทศบาลเท่านั้น  ทางเทศบาลได้ให้บริการระบบเสียงตามสายทั่วเขตเทศบาลเพื่อบริการประชาสัมพันธ์การบริหารงานของเทศบาลและเรื่องอื่น ๆ
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
                   (๑)  มีไปรษณีย์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐6.๐๐ –  ๑0.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  
                   (๒)  มีท่ารถตู้โดยสาร  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน
 เส้นทางคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้
(๑)  การคมนาคม  การจราจร
              เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
                              ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน  
                                      -  หมายเลข      ๒๑72  สายดอนจิก – โนนเลียง
                             ๑.๒)  สะพาน    จำนวน   ๑    สะพาน
                             ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย
                                      -  รถโดยสารประจำทาง     สายอำเภอพิบูลมังสาหาร – อำเภอบุณฑริก
                                      -  รถตู้โดยสารประจำทาง   สายจังหวัดอุบลราชธานี – อำเภอบุณฑริก
 ถนน
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จำนวน    ๒     สาย
          สภาพถนน  คอนกรีต      จำนวน     -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
                          ราดยาง    จำนวน      1    สาย  ระยะทาง   4.๔๐   กม.
                                             ลูกรัง       จำนวน      -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จำนวน   -   สาย
          สภาพถนน  คอนกรีต      จำนวน     -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
                          ราดยาง    จำนวน      -     สาย  ระยะทาง       -     กม.
                                             ลูกรัง       จำนวน      -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
 
               ถนนในความรับผิดชอบของ  กรป. กลาง   จำนวน    -     สาย
          สภาพถนน  คอนกรีต      จำนวน     -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
                          ราดยาง    จำนวน      -     สาย  ระยะทาง       -     กม.
                                             ลูกรัง       จำนวน      -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
               ทางหลวงท้องถิ่น   จำนวน   -   สาย
          สภาพถนน  คอนกรีต      จำนวน     -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
                          ราดยาง    จำนวน      -     สาย  ระยะทาง       -     กม.
                                             ลูกรัง       จำนวน      -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลตำบลอ่างศิลา    จำนวน  64  สาย
          สภาพถนน  คอนกรีต      จำนวน    60   สาย  ระยะทาง ๑5,905  ม.
                        แอสฟัลท์ติก  จำนวน     -     สาย  ระยะทาง         -     ม.
                          ลาดยาง    จำนวน      1    สาย  ระยะทาง      152  ม.
                                             ลูกรัง       จำนวน      6    สาย  ระยะทาง      776  ม.

ข้อมูลถนน/ซอย เทศบาลตำบลอ่างศิลา
ลำดับที่ รหัส ชื่อถนน หมู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ระยะทาง ปีที่ได้รับงบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง
ลูกรัง ค.ส.ล. ลาดยาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
  ถนนรอบบ้าน
ถนนร่วมใจ
ถนนบุญประสงค์
ซอยอ่างหิน 1
ซอยอ่างหิน 2
ถนนสุขสรรค์
ถนนนามวา
ซอยสถาพร
ถนนอ่างศิลา
ซอยสระแก
ซอยแหลมทอง
ถนนแก่นเมือง
ถนนโชคชัย
ถนนศีลวิสุทธิ์
ถนนโนนศรีสุข
ซอยประชาราษฎร์
ถนนแก่นมี(สายเก่า)
ซอยสุขสมบูรณ์
ซอยสำราญ
ซอยสุดยอด(สำราญ2)
ถนนวิวัฒน์
ซอยเกษมสุข
ถนนโนนโพธิ์
ถนนสุขาภิบาล 1
2,3,4
2,4
2
2
2
4
2,4
2
2,4
3
3
2,3,4,9
3
3
3
3
3
3
4
4
2,4,9
4
5
5
5.00 ม.
4.00ม.
6.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
4.00 ม.
6.00 ม.
5.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
5.00 ม.
4.00 ม.
6.00 ม.
5.00 ม.
3.00 ม.
4.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
6.00 ม.
4.00 ม.
5.00 ม.
4.00 ม.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,103
770
220
144
124
120
330
120
967
244
100
1,630
366
591
470
285
244
161
170
35
860
496
300
297
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2541
2544
2540
2539
2542
2544
2544
2546
2542
2540
2542
2544
2540
2544
2537
2541
2543
2545
2545
2545
2545
2539
2546
2538
2543
2541
2544
2540
2539
2542
2544
2544
2546
2542
2540
2542
2544
2540
2544
2537
2541
2543
2546
2545
2545
2545
2539
2546
2538
2543
 
ลำดับที่ รหัส ชื่อถนน หมู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ระยะทาง ปีที่ได้รับงบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง
ลูกรัง ค.ส.ล. ลาดยาง
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
 
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
  ถนนสุขาภิบาล 2
ถนนวัดโนนโพธิ์
ถนนศิลาลัย
ซอยละมัย
ถนนสร้างคำ
ถนนส่งเสริมสุข
ถนนศิลารักษ์
ซอยนานา
ถนนกลางเมือง 1
ซอยกลางเมือง 2
ซอยจอมศรี
ซอยสุขสวัสดิ์
ซอยสดชื่น
ซอยสุดยอด
ซอยสร้างสรรค์
ซอยแสนสุข
ซอยร่วมมิตร(อ่างศิลา-รอบบ้าน)
ซอยศิริแก้ว
ซอยสกุลทอง
ซอยเกษมสุข 1
ซอยศรัทธาธรรม
ซอยรุ่งเรือง
ซอยส่องแสง
ซอยรุ่งเจริญ
ซอยอยู่เย็น
ซอยประสานใจ
5
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4
4
4
2
 
9
2
4
9
2
3
3
3
3
4.00 ม.
4.00 ม.
6.00 ม.
3.00 ม.
5.00 ม.
4.00 ม.
6.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
 
2.80 ม.3.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
-
-
-
53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
94
9
128
152
220
120
175
330
148
130
347
127
118
165
162
98
-
98
35
 
50
139
65
45
27
77
270
-
60
-
-
-
-
-
-
152
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2543
2543
2539
2543
2545
2540
2537
2543
2543
2543
2546
2544
 
 
 
2546
2546
 
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2543
2543
2539
2543
2545
2540
2537
2543
2543
2543
2546
2544
2546
2546
2546
2546
2546
 
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
 
ลำดับที่ รหัส ชื่อถนน หมู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ระยะทาง ปีที่ได้รับงบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง
ลูกรัง ค.ส.ล. ลาดยาง
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
 
62.
 
63.
64.
  ซอยสหสัมพันธ์
ซอยเบิกบาน
ซอยทวีโชค
ถนนโชคอำนวย
ซอยศรีมงคล
ซอยทวีทรัพย์
ซอยร่วมพัฒนา
ซอยสี่มุมเมือง
ซอยอรพิน
ซอยนางฟ้า
ซอยประชานุเคราะห์
ถนนโพธิ์เงิน
(นิ่มนวล)
ถนนกันยามา
ถนนภายในโรงเรียนบ้านอ่างหินฯ
4
3
 
2
5
3
3
9
9
4
3
 
5
 
9
2
5.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
5.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
5.00 ม.
5.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
 
4.00 ม.
 
3.00 ม.
6.00 ม.
 
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
 
-
 
320
350
116
125
500
365
120
120
-
160
31
135
 
50
 
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
 
-
-
 
2546
2546
2546
2546
2546
2547
2546
2547
2547
2548
2548
 
2550
 
2552
2552
 
 
2546
2546
2546
2546
2546
2547
2546
2547
2547
2548
2548
 
2550
 
2552
2552
 
 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
saraban-angsila@lgo.mail.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/