Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมบัติ แสนทวีสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา
Responsive image
Responsive image
นางวิไล พรมดี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา
Responsive image
Responsive image
นายชาลี นามบุตร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา
Responsive image
นายวุฒินันท์ ผิวขาว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายจรรยา คงตางาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายปัญญา สำเภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายสำราญ ทองแจ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นางอรวรรณ ชาญจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นางวิไลวรรณ นามวา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายสี จันทร์แรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นางบัวบาน พิมพ์พา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นางวิไล พรมดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายสมบัติ แสนทวีสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายโชคชัย ศรีสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายพิชา ชาลี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
saraban-angsila@lgo.mail.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/