Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
การเกษตร 
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้
-  อาชีพเกษตรกรรม      ร้อยละ       ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด        
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ       ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
-  อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ        ๘  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
-  อาชีพค้าขาย            ร้อยละ        ๙  ของจำนวนประชากรทั้งหมด  
   
การประมง
                    (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  
 
การปศุศัตว์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 

การบริการ
การพาณิชยกรรมและบริการ
                   1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
 -  สถานีบริการน้ำมัน                   จำนวน            4                 แห่ง
-  ตลาดพิเศษ(นัดทุกวันเสาร์และจันทร์)จำนวน            2                แห่ง 
-  ตลาดสด                               จำนวน             1                แห่ง
-  ร้านค้าทั่วไป                           จำนวน            28                         แห่ง
-  ร้านวัสดุก่อสร้าง                      จำนวน             3                แห่ง
-  ร้านจำหน่ายน้ำดื่ม                    จำนวน             1                แห่ง
-  ร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์          จำนวน             2                แห่ง
-  ร้านจำหน่ายโทรศัพท์                 จำนวน             3                แห่ง
2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์
-  ร้านจำหน่ายเนื้อสด                   จำนวน             3                แห่ง 
-  ตัดเย็บเสื้อผ้า                          จำนวน             4                แห่ง 
-  โรงฆ่าสัตว์                                       จำนวน             1                แห่ง 
-   โรงสี                                  จำนวน             5                แห่ง
-   ร้านซ่อมจักรยานยนต์               จำนวน             7                แห่ง
-   อู่ซ่อมรถยนต์                         จำนวน             4                แห่ง
-  ร้านถ่ายเอกสาร                       จำนวน             5                          แห่ง
-  ร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์          จำนวน             4                แห่ง
3. สถานประกอบการด้านบริการ
-  บ้านเช่า                               จำนวน          11                 แห่ง 
-  สถานพยาบาล                        จำนวน            3                 แห่ง              
-  ร้านเสริมสวย                          จำนวน            6                 แห่ง 
-   ร้านตัดผม                            จำนวน            3                 แห่ง
-  ร้านก๋วยเตี๋ยว                          จำนวน           12                แห่ง
-  ร้านขนมจีน                           จำนวน            1                 แห่ง
-  ร้านขายส้มตำ                         จำนวน           10                แห่ง
-  ร้านเชื่อมโลหะ                        จำนวน            4                 แห่ง
-  ร้านเช่าชุด                             จำนวน            2                 แห่ง
-  สำนักงานกฎหมาย                    จำนวน           1                  แห่ง
-  ร้านคอมพิวเตอร์                      จำนวน           4                  แห่ง
-  ร้านอาหาร                            จำนวน           4                  แห่ง
-  ร้านหมูกะทะ                          จำนวน           3                  แห่ง
 
การท่องเที่ยว
         ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 

 อุตสาหกรรม
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   5   แห่ง
                      (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท)

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๒  กลุ่ม
                             ๑. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
                             ๒. กลุ่มเย็บผ้า
                             3. กลุ่มจักรสาน
                             4. กลุ่มไข่เค็ม
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของเทศบาลตำบลอ่างศิลา     
     -  กลุ่มไข่เค็มศิลาแดง
 
 แรงงาน
          จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
admin@angsila.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/