Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
การเกษตร 
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้
-  อาชีพเกษตรกรรม      ร้อยละ       ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด        
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ       ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
-  อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ        ๘  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
-  อาชีพค้าขาย            ร้อยละ        ๙  ของจำนวนประชากรทั้งหมด  
   
การประมง
                    (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  
 
การปศุศัตว์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 

การบริการ
การพาณิชยกรรมและบริการ
                   1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
 -  สถานีบริการน้ำมัน                   จำนวน            4                 แห่ง
-  ตลาดพิเศษ(นัดทุกวันเสาร์และจันทร์)จำนวน            2                แห่ง 
-  ตลาดสด                               จำนวน             1                แห่ง
-  ร้านค้าทั่วไป                           จำนวน            28                         แห่ง
-  ร้านวัสดุก่อสร้าง                      จำนวน             3                แห่ง
-  ร้านจำหน่ายน้ำดื่ม                    จำนวน             1                แห่ง
-  ร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์          จำนวน             2                แห่ง
-  ร้านจำหน่ายโทรศัพท์                 จำนวน             3                แห่ง
2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์
-  ร้านจำหน่ายเนื้อสด                   จำนวน             3                แห่ง 
-  ตัดเย็บเสื้อผ้า                          จำนวน             4                แห่ง 
-  โรงฆ่าสัตว์                                       จำนวน             1                แห่ง 
-   โรงสี                                  จำนวน             5                แห่ง
-   ร้านซ่อมจักรยานยนต์               จำนวน             7                แห่ง
-   อู่ซ่อมรถยนต์                         จำนวน             4                แห่ง
-  ร้านถ่ายเอกสาร                       จำนวน             5                          แห่ง
-  ร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์          จำนวน             4                แห่ง
3. สถานประกอบการด้านบริการ
-  บ้านเช่า                               จำนวน          11                 แห่ง 
-  สถานพยาบาล                        จำนวน            3                 แห่ง              
-  ร้านเสริมสวย                          จำนวน            6                 แห่ง 
-   ร้านตัดผม                            จำนวน            3                 แห่ง
-  ร้านก๋วยเตี๋ยว                          จำนวน           12                แห่ง
-  ร้านขนมจีน                           จำนวน            1                 แห่ง
-  ร้านขายส้มตำ                         จำนวน           10                แห่ง
-  ร้านเชื่อมโลหะ                        จำนวน            4                 แห่ง
-  ร้านเช่าชุด                             จำนวน            2                 แห่ง
-  สำนักงานกฎหมาย                    จำนวน           1                  แห่ง
-  ร้านคอมพิวเตอร์                      จำนวน           4                  แห่ง
-  ร้านอาหาร                            จำนวน           4                  แห่ง
-  ร้านหมูกะทะ                          จำนวน           3                  แห่ง
 
การท่องเที่ยว
         ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 

 อุตสาหกรรม
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   5   แห่ง
                      (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท)

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๒  กลุ่ม
                             ๑. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
                             ๒. กลุ่มเย็บผ้า
                             3. กลุ่มจักรสาน
                             4. กลุ่มไข่เค็ม
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของเทศบาลตำบลอ่างศิลา     
     -  กลุ่มไข่เค็มศิลาแดง
 
 แรงงาน
          จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
saraban-angsila@lgo.mail.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/