Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี
     จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลอ่างศิลา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
     1. แนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและ ท่อระบายน้ำ
     2. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
     3. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าและการประปา
 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
     1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
     2. แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของประชาชน
    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
     1. แนวทางการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสถานที่
   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  
แนวทางการพัฒนา
     1. แนวทางการพัฒนาสุขภาพอนามัยในทุกด้าน
     2. แนวทางการจัดการสุขาภิบาล
     3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม
     4. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย
   
5. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา  
     1. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
     2. แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     3. แนวทางด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
    
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานองค์กร 
แนวทางการพัฒนา
     1. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     2. แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
     3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
     4. แนวทางการเพิ่มโอกาสการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
saraban-angsila@lgo.mail.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/