Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
การศึกษา
             จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  
                    การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน 
 
สังกัด
 
เทศบาล
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรม
อาชีวฯ
 
รวม
สพฐ. สช. กรมสามัญฯ
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่างศิลา
    1.จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก
    2.จำนวนผู้ดูแลเด็ก
    3.จำนวนนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
 1. จำนวนโรงเรียน
  จำนวนห้องเรียน
  จำนวนนักเรียน
  จำนวน ครู-อาจารย์
ช่วงชั้นที่ ป 1 – 6
ระดับประถมศึกษา
1.   จำนวนโรงเรียน
2.   จำนวนห้องเรียน
 1. จำนวนนักเรียน
  จำนวน ครู-อาจารย์
ช่วงชั้นที่  ม. 1- 6
ระดับมัธยมศึกษา
 1. จำนวนโรงเรียน
  จำนวนห้องเรียน
  จำนวนนักเรียน
  จำนวน ครู-อาจารย์
ระดับอาชีวศึกษา
-
 
 
3
1
96
 
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
 
-
5
151
5
 
 
1
14
371
22
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
 
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
 
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
 
 
1
26
822
59
-
-
 
 
-
-
-
 
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
3
1
96
 
-
5
151
5
 
 
1
14
371
22
 
 
1
26
822
59
-
 
 
 
สาธารณสุข
              จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 
                    (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข
1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลอ่างศิลา                      จำนวน  1  แห่ง 
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนอ่างศิลา   จำนวน  1  คน
-  พยาบาลวิชาชีพ                                              จำนวน  2  คน 
-  ทันตภิบาล                                                    จำนวน  1  คน 
-  นักวิชาการสาธารณสุข                                       จำนวน  1  คน 
-  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                                จำนวน  1  คน 
-  ผช.แพทย์แผนไทย                                            จำนวน  1  คน 
-  ผช. เจ้าหน้าที่ทันตภิบาล                                     จำนวน  1  คน
-  ผช.เจ้าหน้าที่                                                 จำนวน  1  คน
-  นักการภารโรง                                                          จำนวน  1 คน
-  อสม.                                                          จำนวน 181 คน
 1. สถานพยาบาล(เอกชน)                                               จำนวน  4  แห่ง
  ศูนย์แพทย์แผนไทยชุมชน                                             จำนวน  1  แห่ง
 อาชญากรรม
          สถิติอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลายังมีน้อย  เนื่องจากยังเป็นชุมชนขนาดย่อม  การก่ออาชญากรรมจึงมีน้อย  เป็นเพียงการก่ออาชญากรรมประเภทลักขโมยหรือทะเลาะวิวาท
           
ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
 
การสังคมสังเคราะห์
                    เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง            
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  
   
ระบบบริการพื้นฐาน
          ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
กิจการตลาด
                        1.  แม่ค้าขายของในตลาดสด           จำนวน    39  คน
                        2.  แม่ค้าตลาดนัดเทศบาล (คลองถม)  จำนวน    50  คน
                        2.  หน่วยงานรับผิดชอบ  คือ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่างศิลา
                   กิจการโรงฆ่าสัตว์
                        โรงฆ่าสัตว์  ตั้งอยู่บริเวณหมู่  3  การฆ่าโค กระบือและสุกร  มีการทำความสะอาดเป็น
ประจำทุกวัน  สถิติการฆ่าโค จำนวน  2  ตัว/วัน  การฆ่าสุกร  จำนวน- ตัว/วัน  การฆ่ากระบือ  จำนวน -  ตัว /วัน
 
การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้
1.   จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  722  ครัวเรือน
 1. พื้นที่ ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  เฉลี่ยร้อยละ  100  ของพื้นที่ทั้งหมด
  ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) มีจำนวน  81  จุด 
การประปา
การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ยกเว้น  ช่วงหน้าแล้งประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคมจะมีปัญหาเรืองเรื่องน้ำในบางพื้นที่  การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้
1. จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  มีจำนวน  662  ครัวเรือน
 1. หน่วยงานกำกับดูแลกิจการประปา  คือ กองช่าง
  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา  คือ  แหล่งน้ำบาดาล   มีจำนวน  11  แห่ง  ดังนี้
-  ประปาหมู่ที่ 2                    จำนวน  2  แห่ง
-  ประปาหมู่ที่  3                   จำนวน  3 แห่ง
-  ประปาหมู่ที่  4                   จำนวน  3  แห่ง
-  ประปาหมู่ที่  5                  จำนวน  1  แห่ง
-  ประปาศูนย์สาธิตฯ               จำนวน  1  แห่ง
-  สำนักงานเทศบาลหมู่ที่  9       จำนวน  1  แห่ง

โทรศัพท์
 1. จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน   6  เลขหมาย
  เทศบาลตำบลอ่างศิลายังไม่มีชุมสายโทรศัพท์ที่จะให้บริการได้
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     จำนวน      1     แห่ง
  สถานีวิทยุกระจายเสียง      1      แห่ง
  สื่อมวลชนในพื้นที่      -     แห่ง
  ระบบเสียงตามสาย / หอกระจ่ายข่าว   ซึ่งเป็นการให้บริการของเขตพื้นที่เทศบาลเท่านั้น  ทางเทศบาลได้ให้บริการระบบเสียงตามสายทั่วเขตเทศบาลเพื่อบริการประชาสัมพันธ์การบริหารงานของเทศบาลและเรื่องอื่น ๆ
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
                   (๑)  มีไปรษณีย์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐6.๐๐ –  ๑0.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  
                   (๒)  มีท่ารถตู้โดยสาร  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน

เส้นทางคมนาคม
         ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้
(๑)  การคมนาคม  การจราจร
              เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
                              ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน  
                                      -  หมายเลข      ๒๑72  สายดอนจิก – โนนเลียง
                             ๑.๒)  สะพาน    จำนวน   ๑    สะพาน
                             ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย
                                      -  รถโดยสารประจำทาง     สายอำเภอพิบูลมังสาหาร – อำเภอบุณฑริก
                                      -  รถตู้โดยสารประจำทาง   สายจังหวัดอุบลราชธานี – อำเภอบุณฑริก
 ถนน
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จำนวน    ๒     สาย
          สภาพถนน  คอนกรีต      จำนวน     -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
                          ราดยาง    จำนวน      1    สาย  ระยะทาง   4.๔๐   กม.
                                             ลูกรัง       จำนวน      -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จำนวน   -   สาย
          สภาพถนน  คอนกรีต      จำนวน     -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
                          ราดยาง    จำนวน      -     สาย  ระยะทาง       -     กม.
                                             ลูกรัง       จำนวน      -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
 
               ถนนในความรับผิดชอบของ  กรป. กลาง   จำนวน    -     สาย
          สภาพถนน  คอนกรีต      จำนวน     -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
                          ราดยาง    จำนวน      -     สาย  ระยะทาง       -     กม.
                                             ลูกรัง       จำนวน      -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
               ทางหลวงท้องถิ่น   จำนวน   -   สาย
          สภาพถนน  คอนกรีต      จำนวน     -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
                          ราดยาง    จำนวน      -     สาย  ระยะทาง       -     กม.
                                             ลูกรัง       จำนวน      -     สาย  ระยะทาง      -     กม.
ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลตำบลอ่างศิลา    จำนวน  64  สาย
          สภาพถนน  คอนกรีต      จำนวน    60   สาย  ระยะทาง ๑5,905  ม.
                        แอสฟัลท์ติก  จำนวน     -     สาย  ระยะทาง         -     ม.
                          ลาดยาง    จำนวน      1    สาย  ระยะทาง      152  ม.
                                             ลูกรัง       จำนวน      6    สาย  ระยะทาง      776  ม.
ข้อมูลถนน/ซอย เทศบาลตำบลอ่างศิลา
ลำดับที่ รหัส ชื่อถนน หมู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ระยะทาง ปีที่ได้รับงบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง
ลูกรัง ค.ส.ล. ลาดยาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
  ถนนรอบบ้าน
ถนนร่วมใจ
ถนนบุญประสงค์
ซอยอ่างหิน 1
ซอยอ่างหิน 2
ถนนสุขสรรค์
ถนนนามวา
ซอยสถาพร
ถนนอ่างศิลา
ซอยสระแก
ซอยแหลมทอง
ถนนแก่นเมือง
ถนนโชคชัย
ถนนศีลวิสุทธิ์
ถนนโนนศรีสุข
ซอยประชาราษฎร์
ถนนแก่นมี(สายเก่า)
ซอยสุขสมบูรณ์
ซอยสำราญ
ซอยสุดยอด(สำราญ2)
ถนนวิวัฒน์
ซอยเกษมสุข
ถนนโนนโพธิ์
ถนนสุขาภิบาล 1
2,3,4
2,4
2
2
2
4
2,4
2
2,4
3
3
2,3,4,9
3
3
3
3
3
3
4
4
2,4,9
4
5
5
5.00 ม.
4.00ม.
6.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
4.00 ม.
6.00 ม.
5.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
5.00 ม.
4.00 ม.
6.00 ม.
5.00 ม.
3.00 ม.
4.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
6.00 ม.
4.00 ม.
5.00 ม.
4.00 ม.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,103
770
220
144
124
120
330
120
967
244
100
1,630
366
591
470
285
244
161
170
35
860
496
300
297
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2541
2544
2540
2539
2542
2544
2544
2546
2542
2540
2542
2544
2540
2544
2537
2541
2543
2545
2545
2545
2545
2539
2546
2538
2543
2541
2544
2540
2539
2542
2544
2544
2546
2542
2540
2542
2544
2540
2544
2537
2541
2543
2546
2545
2545
2545
2539
2546
2538
2543
 
ลำดับที่ รหัส ชื่อถนน หมู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ระยะทาง ปีที่ได้รับงบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง
ลูกรัง ค.ส.ล. ลาดยาง
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
 
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
  ถนนสุขาภิบาล 2
ถนนวัดโนนโพธิ์
ถนนศิลาลัย
ซอยละมัย
ถนนสร้างคำ
ถนนส่งเสริมสุข
ถนนศิลารักษ์
ซอยนานา
ถนนกลางเมือง 1
ซอยกลางเมือง 2
ซอยจอมศรี
ซอยสุขสวัสดิ์
ซอยสดชื่น
ซอยสุดยอด
ซอยสร้างสรรค์
ซอยแสนสุข
ซอยร่วมมิตร(อ่างศิลา-รอบบ้าน)
ซอยศิริแก้ว
ซอยสกุลทอง
ซอยเกษมสุข 1
ซอยศรัทธาธรรม
ซอยรุ่งเรือง
ซอยส่องแสง
ซอยรุ่งเจริญ
ซอยอยู่เย็น
ซอยประสานใจ
5
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4
4
4
2
 
9
2
4
9
2
3
3
3
3
4.00 ม.
4.00 ม.
6.00 ม.
3.00 ม.
5.00 ม.
4.00 ม.
6.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
 
2.80 ม.3.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
4.00 ม.
3.00 ม.
-
-
-
53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
94
9
128
152
220
120
175
330
148
130
347
127
118
165
162
98
-
98
35
 
50
139
65
45
27
77
270
-
60
-
-
-
-
-
-
152
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2543
2543
2539
2543
2545
2540
2537
2543
2543
2543
2546
2544
 
 
 
2546
2546
 
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2543
2543
2539
2543
2545
2540
2537
2543
2543
2543
2546
2544
2546
2546
2546
2546
2546
 
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
 
ลำดับที่ รหัส ชื่อถนน หมู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ระยะทาง ปีที่ได้รับงบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง
ลูกรัง ค.ส.ล. ลาดยาง
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
 
62.
 
63.
64.
  ซอยสหสัมพันธ์
ซอยเบิกบาน
ซอยทวีโชค
ถนนโชคอำนวย
ซอยศรีมงคล
ซอยทวีทรัพย์
ซอยร่วมพัฒนา
ซอยสี่มุมเมือง
ซอยอรพิน
ซอยนางฟ้า
ซอยประชานุเคราะห์
ถนนโพธิ์เงิน
(นิ่มนวล)
ถนนกันยามา
ถนนภายในโรงเรียนบ้านอ่างหินฯ
4
3
 
2
5
3
3
9
9
4
3
 
5
 
9
2
5.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
5.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
5.00 ม.
5.00 ม.
3.00 ม.
3.00 ม.
 
4.00 ม.
 
3.00 ม.
6.00 ม.
 
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
 
-
 
320
350
116
125
500
365
120
120
-
160
31
135
 
50
 
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
 
-
-
 
2546
2546
2546
2546
2546
2547
2546
2547
2547
2548
2548
 
2550
 
2552
2552
 
 
2546
2546
2546
2546
2546
2547
2546
2547
2547
2548
2548
 
2550
 
2552
2552
 
 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘
                             วัด    ๒  แห่ง                      
 1. วัดศรีนวล
  วัดศีลวิสุทธาราม
สำนักสงฆ์  ๑  แห่ง
1. สำนักสงฆ์บ้านโนนโพธิ์
-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  ๒
                             สำนักคริตส์    -   แห่ง

 ประเพณีและงานประจำปี
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                       ประมาณเดือน   มกราคม
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด       ประมาณเดือน   เมษายน
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน                 ประมาณเดือน   พฤษภาคม
-  ประเพณีวันสงกรานต์                      ประมาณเดือน   เมษายน
-  ประเพณีลอยกระทง                       ประมาณเดือน   ตุลาคม  พฤศจิกายน
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา      ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
                   1.  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
                   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  เป็นประเพณีที่ทางท้องถิ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  และชาวอุบลราชธานีก็ถือว่าประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่เชิดหน้าชูตาหรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี  โดยจังหวัดจะให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้เป็นอย่างมาก  และทางเทศบาลตำบลอ่างศิลาก็ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมนี้เช่นกัน  โดยมีการจัดกิจกรรม  คือ
-  การจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา
-  การจัดประกวดต้นเทียนเข้าพรรษา
-  การจัดมหรสพรื่นเริง
                  2.  ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน  โดยคนไทยในอดีตถือว่าวันนี้เป็น  วันปีใหม่ไทย  ในปัจจุบันถึงแม้คนไทยจะไม่ได้นับว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามไว้เสมอ  โดยมีการจัดกิจกรรม  คือ
-  การร่วมทำบุญในวันสงกรานต์
-  การจัดรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสหรือผู้สูงอายุ
-  การจัดประกวดนางสงกรานต์
-  การจัดมหรสพ
 
 
                 3.  ประเพณีบุญเดือนสี่  
ประเพณีบุญเดือนสี่  หรือที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า  “บุญผะเวส”  เป็นการจัดให้มีการเทศน์มหาชาติที่วัด  ซึ่งประเพณีนี้แต่ละหมู่บ้านจะจัดกิจกรรมเพื่อนำเงินมาร่วมสมทบทุนบริจาคเข้าวัดในเขตหมู่บ้าน  กิจกรรมที่จัดขึ้น  คือ
-  กิจกรรมการเทศน์มหาชาติ
-  การทำบุญในวัด
-  การจัดมหรสพ
 
๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ 
                    ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน  
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และ ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้
ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้
ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ
 
สรุปผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                   ตามที่เทศบาลตำบลอ่างศิลา ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การสำรวจ  ดังนี้
                   ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต่  ๓๕  ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี  จำนวน  -  คน
                   ๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จำนวน  67  คน
                   ๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จำนวน  7  คน
                   ๔)  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท   จำนวน  -  ครัวเรือน  
                   ผลการสำรวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข
                   การแก้ไขปัญหา
                   ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ
                   ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโค
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
saraban-angsila@lgo.mail.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/