Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 เม.ย. 2567
ถึง
22 พ.ค. 2567
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มาราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567
19 เม.ย. 2567
ถึง
20 พ.ค. 2567
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
09 เม.ย. 2567
ถึง
01 พ.ค. 2567
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 526 ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567
ถึง
01 พ.ค. 2567
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567
ถึง
30 เม.ย. 2567
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานป้องกันฯ และห้องทำงานปลัด จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567
ถึง
30 เม.ย. 2567
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567
ถึง
30 เม.ย. 2567
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567
ถึง
30 เม.ย. 2567
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2567
ถึง
01 พ.ค. 2567
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2567
ถึง
30 เม.ย. 2567
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที จำนวน 1 ชุด โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
saraban-angsila@lgo.mail.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/