Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
นายชาลี นามบุตร
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง/ปลัดเทศบาล
Responsive image
นายวิรัตน์ สายศรี
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับระดับต้น/รองปลัดเทศบาล
Responsive image
จ่าเอกสมชาย ทองทรัพย์
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น/หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางพจนีย์ สุรขันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางปรมาภรณ์ ทองทรัพย์
นักวิเคราะห์นะโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
จอ.นพดล บุตรศรี
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวอัจฉราภรณ์ ยุวผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นายชัชนันท์ เมตตา
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายมิตรชัย ไชยระ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางอุไรวรรณ วงศ์คำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายขบวน แก่นอ้วน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
Responsive image
นายนิพนธ์ ทองทับ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
Responsive image
นางสาววิมลศิริ เค้าทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายอุทัย แสนทวีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายอรรถพล ศรีสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายปิยะวัฒน์ พรมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
admin@angsila.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/