Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

04 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอ่างศิลา ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

03 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

31 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา สำรวจข้อมูลคนไร้ที่พึ่งเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล

28 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอ่างศิลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

23 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา อบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

21 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา เทศบาลตำบลอ่างศิลา รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Lacal Performance Assessment : LPA)

15 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

09 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา จัดระเบียบทำความสะอาด สิ่งปลูกสร้าง พืชผักที่ลุกล้ำ บริเวณไหล่ถนน

01 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่างศิลา
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
admin@angsila.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/