Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
01 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
12 ธ.ค. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา 23การแจ้งถมดิน
12 ธ.ค. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา 24การรับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
12 ธ.ค. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา 21การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
12 ธ.ค. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา 17การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตร21
12 ธ.ค. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา 18การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
12 ธ.ค. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา 37การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
12 ธ.ค. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา 28การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
saraban-angsila@lgo.mail.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/