Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลอ่างศิลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ่างศิลา
แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลอ่างศิลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา
ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร  
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอ่างศิลา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓
ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกินคราวละ ๑ ปี  อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๐๐๐ บาท  รวมเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท
เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
1.สำเนาวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าม.๖ จำนวน 1 ฉบับ
2.รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
4.
4️⃣สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
5.สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถบรรทุกประเภทชนิดที่ ๒ จำนวน ๑ ฉบับ
คุณสมบัติเบื้องต้น  มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี(อ่านเพิ่มเติมตามเอกสาร)
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอ่างศิลา  โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๕-๑๖๘๓
ประกาศรับสมัครงาน
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2563