Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลอ่างศิลาประกาศแจ้งการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เทศบาลตำบลอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓)
ขณะนี้เทศบาลตำบลอ่างศิลา อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และส่งแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๖)
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากปริมาณงานจำนวนมาก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จึงประกาศแจ้งการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑.การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายเวลา จากเดิมภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
๒.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยาย จากเดิม
งวดที่ ๑ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ขยายเวลาออกไป ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
งวดที่ ๒ ภายในเดือนกันายน ๒๕๖๓ ขยายเวลาออกไป ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๓ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ขยายเวลาออกไป ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีค้างชำระ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยาย จากเดิม ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ขยายเวลาออกเป็น ภายในเดือนตุลาคม
๔.การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน ตามที่รับมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยาย ตุลาคม ขยายเวลาออกไปเป็น ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
กองคลัง
เทสบาลตำบลอ่างศิลา
โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๕-๑๖๘๑
โทรสาร ๐-๔๕๒๕-๑๖๘๒
ประกาศแจ้งการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563