Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการออกประชุมประชาคมท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการออกประชุมประชาคมท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลา เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนจังหวัด แผนกลุ่มจังหวัด แผนการปฏิบัติราชการ ตลอดจนสามารถบุรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่านในพื้นที่เทศบาลตำบลอ่างศิลาเข้ามาร่วมประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ในวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักปลัดเทศบาล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร ๐-๔๕๒๕-๑๖๘๒
ประกาศกำหนดการออกประชุมประชาคมท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563