Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่แล้ว... เกษตรกรทุกท่าน อย่าลืม 
 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบัน 
 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน พัฒนาภาคการเกษตร รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการของภาครัฐ 
สามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
- ผ่านแอปพลิเคชัน FARMBOOK
- เว็บไซต์ e-Form
- สำนักงานเกษตรอำเภอ
- ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช


โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2567