Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยกลางเมือง 2 หมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยกลางเมือง 2 หมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 316,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ลักษณะงาน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร ผนังข้างหนา 0.12 เมตร ระยะทางยาว 106 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 10 บ่อ
และฝาเหล็กตะแกรงบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.60x1.00 เมตร 
ปร.4
ปร.5
ปร.6
แบบแปลน
แบบบก.01
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562