Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลอ่างศิลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้วยเทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตำแหน่ง จำนวน ๕ อัตรา
     จำนวนพนักงานจ้างทั้วไปและตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
-พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี
-ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี
ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่สมัคร
      ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ
    สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลอ่างศิลา หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 45๒๕ ๑๖๘๒ หรือทางเว็บไซต์ www.angsila.go.th
สถานที่รับสมัคร
   ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
     ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐานอื่นๆ ดังนี้
๑ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว
ภายในวันปิดการรับสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป
๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๕ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ ๑ หรือ ๒ จำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
๖ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
๗ เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
       ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย และหากผู้ใดใช้เอกสารอันเป็นเท็จสำหรับการสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เทศบาลตำบลอ่างศิลา จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ตำแหน่งละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
      การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลอ่างศิลา จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เพื่อเลือกสรร ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา และทางเว็บไซต์ www.angsila.go.th
      วัน เวลา และสถานที่ การสรรหา/เลือกสรร
เทศบาลตำบลอ่างศิลา จะดำเนินการการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
       การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ เทศบาลตำบลอ่างศิลา และทางเว็บไซต์ www.angsila.go.th
      กำหนดระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
๖ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
๑๓ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะ
๒๗ กันยายน ๒๕๖๔  ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานการเจ้าที่  สำนักปลัดเทศบาลตำบลอ่างศิลา  โทร.๐-๔๕๒๕-๑๖๘๒
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ดาวน์โหลด 1
ดาวน์โหลด 2
ดาวน์โหลด 3
ดาวน์โหลด 4
ดาวน์โหลด 5
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2564