Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลดล็อค)
เทศบาลตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ประกาศรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้
๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
๒. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
รับโอนระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลอ่างศิลา
โทร. ๐-๔๕๒๕-๑๖๘๒ หรือ ๐๘๖-๕๗๙๒๓๓๐

 
แหล่งข้อมูล : สำนักปลัดเทศบาล
ภาพ/รายงาน : ประชาสัมพันธ์
ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอ่างศิลา
กองคลัง
โทร. ๐-๔๕๒๕-๑๖๘๑
สำนักปลัดเทศบาล ,กองช่าง
โทร.๐-๔๕๒๕-๑๖๘๒
กองการศึกษา,กองสาธารณสุข
โทร.๐-๔๕๒๕-๑๖๘๔
แจ้งสาธารณภัย ,เหตุไฟไหม้ ที่งานป้องกันเทศบาลตำบลอ่างศิลา
โทร. ๐-๔๕๒๕-๑๖๘๓ หรือ มือถือ ๐๙๔-๓๘๒๑๓๓๐
เพจ : เทศบาลตำบลอ่างศิลา
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอ่างศิลา
ประกาศรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลดล็อค)
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565