Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ด้วย เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับโอน (ย้าย)
ประเภททั่วไป
(๑)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๑ อัตรา
ประเภทวิชาการ
(๑) ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา
(๓) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา
๒. เอกสารหลักฐาน
(๑) คำร้องขอโอน (ย้าย)
(๒) หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
(๓) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
(๔) สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
(๕) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
            ยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ  เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน (ย้าย) ต่อไป
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๖๘๒ หรือ ๐๘๖ ๕๗๙ ๒๓๓๐
ประกาศการรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2565