Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลอ่างศิลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลอ่างศิลา  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง  จำนวน ๑ อัตรา
๑. ประเภทของพนักงานจ้างและตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร   
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
       ๑. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา  
. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                       ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
                       ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
                       (๑)  มีสัญชาติไทย
                       (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปี
                       (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                       (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
                            ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                            ข.  วัณโรคในระยะอันตราย
                            ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
                            ง.  โรคพิษสุราเรื้อรัง
                            จ.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                       (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                       (๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น
                       (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                       (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                       (๙)  ไม่เป็นพระข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
                       สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร  เทศบาลตำบลอ่างศิลา ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนังงานจ้าง
                       หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
                      ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและค่าตอบแทน
  ผู้สมัครสอบเลือกสรรใดจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่เทศบาลตำบล   อ่างศิลากำหนดระบุไว้ในประกาศรับสมัคร และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง (รายละเอียดตามผนวก ก แนบท้ายประกาศ)
๓. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่สมัคร
               ๓.๑ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕ – ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕  ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๕๒๕ ๑๖๘๒  หรือทางเว็บไซต์ www.angsila.go.th
  ๓.๒ สถานที่รับสมัคร ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
๔. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
   ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐานอื่นๆ ดังนี้
           ๔.๑ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ภายในวันปิดการรับสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ
           ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันสมัคร)  จำนวน 3 รูป  
           ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน                            จำนวน ๑ ฉบับ             
           ๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน               จำนวน ๑ ฉบับ
           ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ  พนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล หมวด  1๕  การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ข้อ ๓๙๒  ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  
           ๔.๖ เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  (ถ้ามี)       
                       ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย  และหากผู้ใดใช้เอกสารอันเป็นเท็จสำหรับการสมัครครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง        เทศบาลตำบลอ่างศิลา จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
          ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 ๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
           ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำ  ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
           ผู้สมัครที่ใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ  หรือหลักฐานปลอม  จะถูกดำเนินคดีฐาน  แจ้งความ  อันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน  ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗  “ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”  ทั้งนี้ไม่ว่าเทศบาลตำบลอ่างศิลาจะตรวจพบเมื่อใดก็ตาม
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
       เทศบาลตำบลอ่างศิลา จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  เพื่อเลือกสรร ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๕  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และทางเว็บไซต์ www.angsila.go.th
๘. วัน เวลา และสถานที่ การสรรหา/เลือกสรร
     เทศบาลตำบลอ่างศิลา จะดำเนินการการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
๙. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
    ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามผนวก ข แนบท้ายประกาศ)
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
      ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาเรียงลำดับผู้สอบได้ โดยให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า
๑๑. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
      เทศบาลตำบลอ่างศิลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ เทศบาลตำบลอ่างศิลา และทางเว็บไซต์ www.angsila.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว  ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๑๒. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
       เทศบาลตำบลอ่างศิลา จะดำเนินการสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้  ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  โดยเทศบาลตำบลอ่างศิลาจะได้แจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้  ทั้งนี้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ขึ้นบัญชีไว้ขาดคุณสมบัติหรือทุจริตในการสรรหาหรือใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารอันเป็นเท็จ  เทศบาลตำบลอ่างศิลาจะถอดถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีที่ขึ้นไว้และไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลอ่างศิลา
 
หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ่างศิลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2565