Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เทศบาลตำบลอ่างศิลา  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย)ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา
ตำแหน่งที่รับโอน(ย้าย)
ประเภททั่วไป
     ๑.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๑ อัตรา
     ๒.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๑ อัตรา
ประเภทวิชาการ
     ๑.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา
     ๒.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) ​จำนวน ๑ อัตรา
     ๓.ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) ​จำนวน ๑ อัตรา
เอกสารหลักฐาน
     ๑.คำร้องขอโอน(ย้าย)
     ๒.หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย)จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
     ๓.หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
     ๔.สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
     ๕.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ยื่นเอกสารได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลอ่างศิลา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๒๕-๑๖๘๒ 
ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2565