Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       
        เทศบาลตำบลอ่างศิลา  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จำนวน 2 ตำแหน่ง  จำนวน 4 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน   2  ตำแหน่ง
       ๑) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)    จำนวน ๑  อัตรา  
       ๒) ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ    จำนวน 3  อัตรา
วันเวลา สถานที่รับสมัคร  
           ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖6 – 2 มิถุนายน  2566  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูล มังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 45๒๕ ๑๖๘๒  หรือทางเว็บไซต์ www.angsila.go.th
          สถานที่รับสมัคร ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
       ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่งละ 100 บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารและหลักฐานประกอบการรักสมัคร
       ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐานอื่นๆ ดังนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน    
(นับถึงวันสมัคร)  จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตำแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายตัวเองตัวบรรจง  
  2)  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
  3)  สำเนาทะเบียนบ้าน           จำนวน ๑  ฉบับ
  4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน ๑ ฉบับ
 5)  สำเนาใบอนุญาติขับรถยนต์สาธารณะ (ประเภท ๒)           จำนวน ๑ ฉบับ
     (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ประจำรถบรรทุกขยะ)     
  6)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม ข้อ 2 (4) ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน       
       นับตั้งแต่วันตรวจร่างกายหรือออกใบรับรอง (ฉบับจริง)          จำนวน  1 ฉบับ
  7)  เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  ฯลฯ (ถ้ามี)     
       จำนวน 1 ฉบับ  
 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  เพื่อเลือกสรร ในวันที่  7  มิถุนายน  ๒๕๖6  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และทางเว็บไซต์ www.angsila.go.th 
 
วัน เวลา และสถานที่ การสรรหา/เลือกสรร
            เทศบาลตำบลอ่างศิลา จะดำเนินการการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 12  มิถุนายน ๒๕๖6 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
 
การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ในวันที่  14  มิถุนายน ๒๕๖6  ณ เทศบาลตำบลอ่างศิลา และทางเว็บไซต์ www.angsila.go.thประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566