Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
​โครงการส่งเสริมอนามัยสำหรับเด็ก “เด็กฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน”
Responsive image

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่างศิลา
         นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอนามัยสำหรับเด็ก “เด็กฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน”  โดยมีนายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานฯ  พร้อมด้วย นายศักดา คณะพันธ์ นางไพรวรรณ ธานี รองนายกเทศมนตรี นางพิศมัย มุทาวัน เลขาฯ นายเปลี่ยน รัญคำภา ที่ปรึกษาฯ นายสมบัติ แสนทวีสุข ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลอ่างศิลา  คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน
        ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอนามัยสำหรับเด็ก “เด็กฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน”  หลังจากนั้น วิทยากร จากกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  ได้แก่ น.ส.อุบลวรรณ โฉมรัมย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  น.ส.พรพรรณ  สืบสิงห์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  น.ส.สุกัลยา เยือกเย็น เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  ได้บรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย  กิจกรรมตรวจและคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กปฐมวัย  การเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย  ส่งเสริมการแปรงฟัน การรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่เด็กปฐมวัย โดยการสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีและกิจกรรมประกวดหนูน้อยยิ้มสดใส ห่างไกลฟันผุ

 
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2567