Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
​วันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา
Responsive image
 
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลา
       นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา   พร้อมด้วย นายศักดา คณะพันธ์ นางไพรวรรณ ธานี รองนายกเทศมนตรี นางพิศมัย มุทาวัน เลขาฯ นายเปลี่ยน รัญคำภา ที่ปรึกษาฯ นายสมบัติ แสนทวีสุข ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  สจ.วิเชียร นาดูน นางสุบรรณ พิมพบุตร ผอ.รพ.สต.ตำบลอ่างศิลา นางสุพัตรา คำจันทร์ ผอ.โรงเรียนอ่างศิลา  นางจิรณัฐ  สิงห์คำ  ผอ.รพ.สต.นาชุม นายอรรถยา  พิบูลรตนธาดา ผอ.โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)และคณะอสม.ตำบลอ่างศิลา
      ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ วัน อสม.แห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ให้ทุกวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี  เป็นวันที่ระลึกถึงการทำงานของ อสม. ที่เสียสละแรงกายแรงใจ ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างทั่วถึง  
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา   โดยนางสุบรรณ พิมพบุตร ผอ.รพ.สต.ตำบลอ่างศิลา  ได้จัดกิจกรรมวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงส่งเสริมให้ อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน หลังจากพิธีเปิด ได้ร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณ ร้องเพลง เพลงมาร์ช อสม.  มอบใบประกาศแก่อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 10 ปี และกิจกรรมนันทนาการ

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2567