Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโครงการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์
Responsive image


วันศุกร์ที่ 29  มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่างศิลา
            นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา มอบหมายให้ นายวิรัตน์  สายศรี  ปลัดเทศบาล  เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่างศิลา ตามโครงการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์
พร้อมกันนี้ นายศักดา คณะพันธ์  นางพิศมัย  มุทาวัน เลขาฯนายสมบัติ แสนทวีสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จ่าเอกสมชาย  ทองทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน  และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้    เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการเรียน มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2567