Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประกวดเทพีสงกรานต์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 2567
Responsive image
 
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดศรีนวล
         นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา นายศักดา คณะพันธ์ นางไพรวรรณ ธานี รองนายกเทศมนตรี นายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล นายสมบัติ แสนทวีสุข ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สมาชิกสภาอบต.อ่างศิลาทุกท่าน นางประคอง คำนึง ปลัดอบต.อ่างศิลา นายวิทยา ใจบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) ส.อบต.อ่างศิลา นางสุบรรณ พิมพบุตร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา นางมาลัย สีแสด กำนันตำบลอ่างศิลา ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลอ่างศิลา คณะครู พนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา และประชาชน
         ร่วมเป็นเกียรติและชมการประกวดเทพีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลอ่างศิลา ร่วมกับ วัดศรีนวล องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ฝ่ายปกครองตำบลอ่างศิลา และส่วนราชการในพื้นที่ ได้จัดการประกวดเทพีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา มีตัวแทนสาวงามจาก 12 หมู่บ้าน จำนวน 7 คน เข้าร่วมการประกวด
        หลังจากมอบรางวัลการประกวดเสร็จสิ้น นายชาลี นามบุตร ส่งมอบเศียรพระพรหมแก่เทพีสงกรานต์ประจำปี 2567 พร้อมขบวนแห่พระพุทธรูปและสาวงามทั้ง 7 คน ไปตามถนนในเทศบาลตำบลอ่างศิลา เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระพุทธรูป และชมสาวงามผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2567