Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายนของทุกปี
Responsive image
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายนของทุกปี
วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
         นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา นายศักดา คณะพันธ์ นางไพรวรรณ ธานี รองนายกเทศมตรี นางพิสมัย มุทาวัน เลขาฯ นายสมบัติ แสนทวีสุข ประธานสภาเทศบาลพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน นายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล นายวิรัตน์ สายศรี รองปลัดเทศบาล นายแหลมทอง นามวา ผอ.กองช่าง นางสาวธณัทภัทร บุญธิปชัยรัช ผู้อำนวยการกองคลัง ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลอ่างศิลา
        ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2567 เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค และการสร้างความเป็นธรรม ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ปลูกฝังจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต No Gift Policy เสียสละเพื่อส่วนร่วม และบริการประชาชนด้วยความจริงใจ
กิจกรรมที่ร่วมกันปฏิบัติในวันเทศบาล ประจำปี 2567
 เวลา 07.00 น. ร่วมกันกราบไหว้ศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาล และกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
 เวลา 09.00 น. พร้อมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ จากนั้น นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2567 และอ่านประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ
และในเวลา 10.00 น. ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรี ข้าราชการ ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสในเทศบาลตำบลอ่างศิลาโพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2567